30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.

Sinds 2020 geldt er een gedifferentieerde Awf-premie. Slechts onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever de lage WW/Awf-premie toepassen. In andere gevallen betaalt hij de hoge premie. Er zijn situaties (infographic) waar de werkgever de lage WW-premie toepast - op dat moment terecht - maar zijn onderneming achteraf toch de hoge premie moet betalen. Eén van die situaties is de 30%-herzieningssituatie, die speelt als de verloonde uren meer dan 30% méér zijn dan de contracturen.

Alle dienstbetrekkingen tellen mee
Alle dienstbetrekkingen van de werknemer over het hele kalenderjaar tellen mee om te bepalen of sprake is van een 30%-herzieningssituatie. Daarom kan de werkgever de berekening pas na afloop van het kalenderjaar maken. Herziening van de WW-premie op deze herzieningsgrond is dus pas mogelijk bij of na afloop van de aangifte over de maand december of periode 13. 

Herzien bij aangifte over laatste tijdvak van 2022
Als de werkgever salarissoftware gebruikt, kan hij mogelijk de WW-premie herzien bij de aangifte loonheffingen over het laatste tijdvak van 2022 (december of 13e vierwekenperiode).

Dit kan door:

  • in de laatste aangifte het loon van december of de 13e vierwekenperiode op te geven bij de 'aanwas in het cumulatieve premieloon Awf herzien'. De hoge AWf-premie over dat loon geeft hij op bij de 'premie AWf herzien'.
  • een correctie te verzenden voor de eerdere aangiftetijdvakken.
  • Herzien door eerdere loonaangiften over 2022 te corrigeren
  • Als de werkgever de herzieningsberekening pas na de laatste aangifte van het kalenderjaar kan maken, kan hij in januari of februari 2023 zijn eerdere aangiften loonheffingen over 2022 corrigeren. Dat doet hij met zogenoemde losse correcties: hij verzendt √©√©n bericht met daarin correcties voor bijvoorbeeld januari tot en met december.
  • Soms al eerder tijdens het jaar herzien

In sommige gevallen kan de werkgever al eerder tijdens het kalenderjaar de lage WW-premie herzien, als zijn salarissoftware dat ondersteunt. Bijvoorbeeld als de werknemer is overleden of als de werknemer uit dienst is gegaan en de werkgever zeker weet dat hij niet meer terugkomt.

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

Wetsvoorstel voor certificering van uitzendbureaus heeft haast

13 December 2022

Veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder onwaardige omstandigheden. Het is volgens minister van Gennip van groot belang dat het wetsvoorstel waarin verplichte certificering wordt gevraagd zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel moet er voor gaan zorgen dat uitzendbureau de arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken.