Wetsvoorstel voor certificering van uitzendbureaus heeft haast

Veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder onwaardige omstandigheden. Het is volgens minister van Gennip van groot belang dat het wetsvoorstel waarin verplichte certificering wordt gevraagd zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel moet er voor gaan zorgen dat uitzendbureau de arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken.

Naar verwachting ontvangt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2023 het voorstel waarna een jaar later alle uitzendbureaus een certificaat aan moeten vragen.

Minister Van Gennip: “Te veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Mensen die in hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: overheid, werkgevers en uitzendbureaus. Het wetsvoorstel verplichte certificering zorgt voor de aanpak van malafide uitzendbureaus. Een belangrijk onderdeel in de gehele aanpak. Daarom wil ik haast maken met de invoering van dit wetsvoorstel.”

Voor het uitgeven van certificaten wordt komend jaar een nieuwe organisatie opgericht die in de zomer van 2024 operationeel moet zijn. Om te bereiken dat uitzendbureaus zo vroeg mogelijk een certificaat aanvragen, worden ze via een ingroeimodel gestimuleerd om voor 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Daarvoor moet het uitzendbureau voldoen aan de eisen voor het certificaat.

  • De Arbeidsinspectie wordt vanaf 2023 uitgebreid om te handhaven op de certificeringsplicht. De Arbeidsinspectie kan pas handhaven als alle uitzendbureaus in staat zijn gesteld om een certificaat te krijgen. Dat zal, afhankelijk van de parlementaire behandeling en de uitvoering, op 1 januari 2025 zijn. Vanaf dat moment zullen uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, beboet worden. Ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen een boete krijgen.
  • Naast het verplichte certificeringsstelsel zijn er nog vier andere wetsvoorstellen relevant om arbeidsmigranten te beschermen tegen slechte woon- en werkomstandigheden:
  • De aanpassing van de Wet Basisregistratie Personen (BPR) en het besluit BPR. Deze zijn in oktober 2022 in werking getreden en zorgen dat meer zicht is op het verblijf van EU-arbeidsmigranten in Nederland, door registratie van een tijdelijk verblijfsadres en contactgegevens.
  • De Wet Goed Verhuurderschap. Deze is juni 2022 ingediend in de Tweede Kamer en zorgt voor algemene regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden. Ook krijgen gemeenten de bevoegdheid om een vergunningenplicht in te voeren voor verhuur van verblijfsruimten aan EU-arbeidsmigranten.
  • De Wet dubbele meldplicht bij arbeidsongevallen. Deze wet gaat binnenkort in consultatie en zorgt voor een verplichte melding van een arbeidsongeval. Daarnaast moet de werkgever zorgen dat de werkplek (weer) veilig en gezond is om te werken.
  • De modernisering van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Doel hiervan is dat de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel – waaronder arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling – effectiever wordt en de vervolging van daders en de bescherming van slachtoffers wordt verbeterd. Dit wetsvoorstel zal nog dit jaar voor internetconsultatie worden aangeboden.

Bron: rijksoverheid

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.