Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze nieuwe regeling ontving UWV ongeveer 20.000 aanvragen. Werkgevers doen er goed aan zich hierop in te stellen.

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof (artikel) gedurende negen weken ouderschapsverlof een uitkering ontvangen van UWV. Voorwaarde is dat die weken plaatsvinden in het eerste jaar na de geboorte van het kind of na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg. NU.nl vroeg UWV hoeveel uitkeringsaanvragen er sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn ingediend. De instantie heeft daarop aangegeven dat er in tien weken tijd 19.980 aanvragen zijn binnengekomen. In de komende periode verwacht UWV extra veel aanvragen. Die extra aanvragen komen van werkgevers die de aanvragen van hun werknemers nog niet hebben ingediend bij UWV; werkgevers schieten de uitkering voor. In het nieuwsbericht wordt niets vermeld over het gemiddeld aantal verlofweken per werknemer.

(Aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof

Voorafgaand aan ouderschapsverlof kunnen werknemers van wie de partner bevalt, gebruikmaken van geboorteverlof voor maximaal eenmaal de arbeidsduur per week en aanvullend geboorteverlof (artikel) voor maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Tijdens het geboorteverlof betaalt de werkgever het loon door, tijdens het aanvullend geboorteverlof kan de werknemer een uitkering van UWV ontvangen ter hoogte van 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De hoogte van de ouderschapsverlofuitkering is gelijk aan die van de uitkering van het aanvullend geboorteverlof. In 2021 kende UWV ongeveer 81.000 WAZO-uitkeringen (artikel) voor het aanvullend geboorteverlof toe. Het aantal WAZO-uitkeringen voor het ouderschapsverlof zal op jaarbasis nog een stuk hoger liggen. Voor beide regelingen blijft wel een belangrijk kritiekpunt dat de uitkeringshoogte verlofopname minder aantrekkelijk maakt voor laagbetaalden.

Beleid voor opvangen werk van afwezige werknemers

Op Prinsjesdag sprak het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verwachting uit dat de uitkeringskosten voor de verlofregelingen in de komende jaren verder omhooggaan vanwege een toename van het aantal geboorten. Bovendien zorgt de verhoging van het wettelijk minimumloon voor een verhoging van de uitkeringen.
Werkgevers moeten er hoe dan ook rekening mee houden dat werknemers voor een lange tijd verlof kunnen opnemen na de geboorte van een kind. Zij doen er daarom verstandig aan na te denken over oplossingen, zoals tijdelijke vervangingen, een flexibele schil en flexibiliteit in taken.

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.