wat betekent dit voor jou als werkgever?

Een zieke werknemer tijdens ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 is de verlofregeling voor ouderschapsverlof aangepast. Werknemers kunnen voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van het UWV ontvangen, op voorwaarde dat die negen weken in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Een zieke werknemer tijdens ouderschapsverlof

Een werknemer hoeft de negen verlofweken niet aaneengesloten op te nemen, spreiding is ook een optie. Het kan uiteraard gebeuren dat een werknemer tijdens het verlof ziek wordt. Wat zijn dan de regels? Wordt het verlof verlengd? Krijgt de werknemer doorbetaald?

Het UWV verduidelijkt de informatie over ziekte tijdens ouderschapsverlof: het verlof blijft tijdens ziekte gewoon doorlopen. Ook bij ziekte door zwangerschap of bevalling. De werkgever betaalt alleen uren door die de werknemer zou werken.

Verzoek om ouderschapsverlof te onderbreken

De werknemer heeft echter het recht om de werkgever te verzoeken om het verlof niet voort te zetten vanwege een onvoorziene omstandigheid, zoals ziekte. De werkgever moet hiermee akkoord gaan, tenzij hij een ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’ heeft. Maar daar is niet snel sprake van. Stemt de werkgever in, dan wordt het recht op verlof opgeschort. Wel is het zo dat dat de werkgever niet eerder dan vier weken na het verzoek van de werknemer gevolg hoeft te geven aan dat verzoek. Van deze regels uit de Wet arbeid en zorg kan alleen via de cao worden afgeweken. Daarnaast geldt dat de werkgever een weigering altijd schriftelijk moet motiveren. Een wijziging van de opname van het verlof hoeft niet te worden doorgegeven aan UWV.

Er zijn andere regels van toepassing als de werknemer het verlof niet wil opnemen of voortzetten vanwege het opnemen van zwangerschapsverlof (tool), bevallingsverlof of adoptieverlof. In die situaties kan de werkgever het intrekken of wijzigen van het verlof nooit weigeren.

Geen verlof bij ziekmelding voor 100% van uren

UWV meldt ook dat een werknemer die bij een verlofaanvraag al volledig arbeidsongeschikt is, geen betaald ouderschapsverlof kan opnemen. De werkgever betaalt het loon door totdat de werknemer weer (deels) kan werken en een verzoek indient voor ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Het moet dan gaan om een verzoek voor dagen of uren waarop de werknemer kan werken. En uiteraard geldt ook in dit geval dat de werknemer de verlofuren binnen het eerste levensjaar van het kind (of binnen een jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg) behoort op te nemen. Na het eerste jaar vervalt de mogelijkheid om een uitkering voor ouderschapsverlof te ontvangen.

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.