Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

Aan het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn maatregelen toegevoegd om meer werkenden pensioen te laten opbouwen. Zo wordt een werkgever verplicht om een melding op de loonstrook op te nemen als een werknemer geen pensioen opbouwt.

Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

Een derde wijziging van het wetsvoorstel regelt dat bij de hervorming van het pensioenstelsel meer regels ingaan die moeten stimuleren dat meer werknemers en zelfstandigen een pensioen opbouwen. Deze regels komen voort uit het pensioenakkoord en het ‘Aanvalsplan witte vlek’ van de Stichting van de Arbeid. De ‘witte vlek’ is een term voor de groep werknemers die geen pensioen opbouwt via de werkgever. Het kabinet en de sociale partners willen de witte vlek verkleinen, zodat meer mensen hun inkomensniveau na pensionering in grote mate kunnen behouden. De Stichting van de Arbeid heeft onlangs het aanvalsplan aangescherpt en samen met het kabinet voorgenomen om ruim 450.000 pensioenloze werknemers binnen vijf jaar een pensioenregeling te bezorgen. Dit moet oppositiepartijen GroenLinks en PvdA overtuigen om het wetsvoorstel te steunen.

Melding op loonstrook en mijnpensioenoverzicht.nl

Om de bewustwording onder werknemers te vergroten, moeten werkgevers straks een melding op de loonstrook opnemen als een werknemer geen ouderdomspensioen opbouwt. Ook verschijnt hiervoor een melding op mijnpensioenoverzicht.nl, de site die verduidelijkt hoeveel pensioen iemand opbouwt. De hoop is dat meer bewustwording ertoe leidt dat werknemers het gesprek aangaan met hun werkgever over een pensioenregeling. Daarnaast is de verwachting dat werkgevers door de verplichte melding op de loonstrook geprikkeld worden om alsnog een pensioenregeling aan te bieden. De Sociaal-Economische Raad heeft hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen geeft aan dat de meldingen niet gelijk bij het ingaan van het nieuwe stelsel verplicht zijn, maar vanaf een later moment zullen gelden.

Langer pensioenbouw na stap naar zelfstandigheid

Het gewijzigde wetsvoorstel bevat ook een verbetering van de pensioenpositie van werknemers die de overstap maken naar zelfstandigheid. Zij mogen straks na uitdiensttreding 15 jaar pensioen blijven opbouwen bij het pensioenfonds van hun oud-werkgever, in plaats van maximaal tien jaar. Deze verlengde maximale duur is geldig tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel voor de zelfstandigen die vóór inwerkingtreding van de WTP gebruikmaken van vrijwillige voortzetting. De termijn om vrijwillige voortzetting aan te vragen, wordt verlengd van negen maanden naar drie jaar.

Vóór 2027 moet pensioentransitie zijn afgerond

In de derde nota van wijziging van het wetsvoorstel is ook de nieuwe beoogde ingangsdatum opgenomen: 1 juli 2023. De transitieperiode voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt niet verlengd. De overgang moet daardoor op uiterlijk 1 januari 2027 zijn afgerond.

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.