Oproep om werknemers meer uren te laten werken

In de gezamenlijke verklaring stellen de organisaties dat 500.000 van de 4,5 miljoen deeltijders in Nederland graag meer uren willen werken, maar dat dit niet voldoende loont. Werkgevers zouden daarom meer aandacht moeten besteden aan arbeidsduurverlenging. Werkgevers kunnen werknemers bijvoorbeeld een hoger loon bieden voor de extra gewerkte uren, bijdragen in de extra kinderopvangkosten of werknemers meer zeggenschap geven over werktijden. Eerder dit jaar presenteerde het kabinet al een plan van aanpak dat onder andere (meer) werken lonender moet maken, maar dat lost de problemen op de korte termijn niet op, aldus de werkgeversorganisaties. Vakbonden FNV en CNV kunnen zich niet vinden in de lezing van de ondernemersclubs en wijzen op de risico’s van meer uren werken, zoals een verhoogde kans op uitval.

Oproep om werknemers meer uren te laten werken

Schriftelijke vastlegging voorkomt discussie
Werkgevers kunnen werknemers altijd verzoeken om (tijdelijk) meer arbeidsuren te werken. Een werknemer is echter niet zomaar verplicht om met dit verzoek in te stemmen. Als een werknemer bereid is om zijn arbeidsduur uit te breiden, doet de werkgever er goed aan die afspraak schriftelijk vast te leggen, zodat er later geen discussie ontstaat over het tijdelijke of vaste karakter van de uitbreiding. Het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst (artikel) is in elk geval erg lastig en is met het oog op aantrekkelijk werkgeverschap uiteraard ook niet verstandig.

Verplichten tot incidenteel overwerk mag
Bij meerwerk of overwerk werkt een werknemer ook tijdelijk meer uren. Zolang het redelijk en incidenteel blijft, mag een werkgever werknemers wel tot overwerk verplichten. Wordt het overwerk structureel – een werknemer heeft drie maanden lang meer uren gewerkt dan contractueel is overeengekomen – dan kan de werknemer recht krijgen op aanpassing van de arbeidsduur in zijn contract. Doorgaans staat in de arbeidsovereenkomst en de cao wat de regels voor overwerk precies zijn.

Als het initiatief voor urenuitbreiding – maar ook voor urenvermindering – vanuit een werknemer komt en die werknemer ten minste 26 weken in dienst is, moet de werkgever het verzoek inwilligen tenzij daartegen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn.

NBBU CAO voor uitzendkrachten 2023

20 January 2023

Op 17 november 2021 is er een akkoord bereikt tussen vakbonden en de uitzendbranches ABU en NBBU over een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn diverse wijzigen opgenomen die ingaan per 01-01-2023. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen.

30% herzieningsregeling WW-premie bij overwerk

15 December 2022

Over het jaar 2022 kan een werkgever voor het eerst te maken krijgen met de 30%-herzieningsregeling, als hij in 2022 een werknemer heeft die hij meer dan 30% meer uren betaalt dan het aantal contracturen voor dit jaar, bijvoorbeeld door overwerk. In dat geval moet de werkgever begin 2023 de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2022 herzien.