dit zijn de belangrijkste hightlights!

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag vindt jaarlijks plaats op de derde dinsdag van september. Deze dag staat in het teken van het presenteren van de Miljoenennota en de rijksbegroting voor het komende jaar. Ook spreekt Koning Willem-Alexander de troonrede uit. Onderstaand een compleet overzicht in highlights van de belangrijkste veranderingen.

Prinsjesdag 2022

Vrije ruimte WKR stijgt per 2023 naar 1,92%
Om de lasten op arbeid te verlagen verlaagt het kabinet ook de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Hiervoor wordt in de jaren 2023 tot en met 2027 500 miljoen euro uitgetrokken en vanaf 2028 structureel 600 miljoen euro. Een van de maatregelen die hieraan bijdraagt bestaat uit het verruimen van de werkkostenregeling (WKR).

Onbelaste kilometervergoeding omhoog
Per 1 januari 2023 kan een werkgever 21 cent per zakelijke kilometer onbelast aan werknemers vergoeden. Een jaar later stijgt deze reiskostenvergoeding naar 22 cent. Asha Stuivenwold geeft u de details in 1 minuut.

Minimumloon 10,15% hoger per 1 januari 2023
Het wettelijk minimumloon gaat de komende jaren stijgen om werken meer lonend te maken ten opzichte van het krijgen van een uitkering. Het is gebruikelijk dat de overheid het minimumloon elk half jaar (minimaal) aanpast, maar er komt nu een extra toename. De inflatie en de oplopende energierekening worden genoemd als redenen voor de verhoging. Per 2023 zal de verhoging met 10 procent toenemen. Dat betekent dat een 21-jarige een minimumloon ontvangt van 14 euro per uur.

Bijtelling elektrische auto in 2023 en daarna
De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2022 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al bekend. In 2023 blijft de korting 6%-punt (2022: 6%-punt), zodat de bijtelling ongewijzigd 16% blijft.

Nieuwe pensioenregels vooralsnog per 1 januari 2023
In de Rijksbegroting voor 2023 van het ministerie van SZW staat dat het streven van het kabinet nog altijd is om het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen uiterlijk per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Dit wetsvoorstel moet voor een nieuw pensioenstelsel zorgen.

Flinke stijging van de arbeidskorting
Om meer werken meer te laten lonen, verhoogt het kabinet onder andere de arbeidskorting flink. Zo blijkt uit het Belastingplan 2023 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt voor 2023 uit op € 3.070.

Werkgeversheffing ZVW daalt per 2023
De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,75% naar 6,68%. Ook is de verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2023 bekend.

Onbelaste thuiswerkvergoeding iets omhoog per 2023
De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding gaat in 2023 omhoog. Op dit moment is die vergoeding 2 euro, dat stijgt naar 2,13 euro. Die stijging gebeurt op basis van een indexatie, alleen, die indexatie houdt geen rekening met de gestegen gasprijzen. Het Nibud berekende in maart al dat het een werknemer door de energieprijzen gemiddeld 3,05 euro per werkdag kost om thuis te werken. Toch heeft het kabinet ervoor gekozen om het niet verder te verhogen dan 2,13 euro.

Compensatie transitievergoeding zieke werkgever niet vóór 2024
De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever treedt niet eerder in werking dan 1 januari 2024. Dat stelt het kabinet in de Rijksbegroting SZW.

€ 500 miljoen extra voor opleiding via STAP-budget
Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren, zet het kabinet sterk in op het thema Leven Lang Ontwikkelen. Om ook groepen te bereiken die nu minder scholing volgen, maakt het kabinet € 500 miljoen extra vrij via het STAP-budget. Dat is te lezen in de Rijksbegroting SZW.

Vergoeding kinderopvang in 2025 naar 96%
Om kinderopvang betaalbaarder en eenvoudiger te maken, wordt het kinderopvangstelsel fundamenteel herzien. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet € 2 miljard extra te investeren voor een hoge, inkomensonafhankelijke vergoeding van 96% in 2025.

Mkb krijgt verdere ondersteuning om te investeren en verduurzamen
Het kabinet zegt het mkb-ondernemersklimaat verder te willen versterken in Nederland. In het Belastingplan staan structurele maatregelen om verduurzaming aantrekkelijker te maken voor het mkb. Verduurzamen is namelijk lang niet vanzelfsprekend voor het kleinbedrijf, omdat het daar vaak disproportioneel veel geld kost. Verder wordt er 600 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten van bedrijven te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken. De aanpassingen in box 2 in 2024 helpen daarbij, zoals ook een lagere Aof-premie voor kleine werkgevers en een uitbreiding van de Werkkostenregeling.

Een zieke werknemer tijdens ouderschapsverlof

27 September 2022

Sinds een aantal jaar is het voor werknemers mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Onlangs waren er nieuwe wijzigingen en gaf het UWV duidelijkheid over ziekte tijdens dit verlof. Waar heb je als werknemer recht op en hoe werkt het voor werkgevers?

Een zieke oproepkracht, moet je die doorbetalen?

27 September 2022

In de huidige tijd van extreme arbeidskrapte in vele branches is de vraag "moet je een zieke oproepkracht doorbetalen" eentje die vaak gesteld wordt. Hoe zit dit precies? Je leest het in dit artikel.

Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

13 September 2022

Op 1 augustus jl is de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (hierna Wet Tva) in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is om werknemers meer transparantie en voorspelbaarheid te bieden. De wet Tva kent geen overgangsrecht, wat betekent dat de Wet Tva per 1 augustus 2022 direct in werking is getreden.